Deklaracja Dostępności

Nazwa podmiotu publicznego:

Parczewski Dom Kultury w Parczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Parczewskiego Domu Kultury w Parczewie: www.pdkparczew.pl

Dane kontaktowe podmiotu publicznego:

Parczewski Dom Kultury w Parczewie 

ul. Bema 5, 21-200 Parczew

tel.: 83 355 12 45

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.pdkparczew.pl

Data publikacji i aktualizacji strony internetowej:

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2022-03-22.

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia oraz metoda przygotowania deklaracji dostępności:

Niniejszą deklarację sporządzono dnia 21/03/24 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja na temat procedury.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

    Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie

    Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie

    PgUp - przewinięcie strony w górę

    PgDn - przewinięcie strony w dół

    Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony

    Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony

    Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony

    Home - przejście na górę strony

    End - przejście na dół strony

Informacje zwrotne:

W przypadku wystąpienia utrudnień z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Parczewskim Domu Kultury.                                

Dane kontaktowe:

Joanna Filipek - koordynator do spraw dostępności

tel.: 83 355 12 45, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                       

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na niewystarczające zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Parczewski Dom Kultury w Parczewie użytkuje  pomieszczenia w budynku: ul. Bema 5, 21-200 Parczew.                            

Budynek posiada jedno wejście prowadzące do pomieszczeń użytkowanych przez Dom Kultury. Budynek jest częściowo przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Posiada podjazd dla wózków i możliwość przemieszczania się po parterze budynku, posiada także oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Parczewski Dom Kultury w Parczewie nie posiada tłumacza języka migowego.

Biuletyn
Zakup wyposażenia
Projekt Zrealizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sponsorzy
Polecamy

Parczewski Dom Kultury 21-200 Parczew ul. Bema 5 tel: 833 551 245

top