Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny  „Młodość bez uzależnień”

Regulamin konkursu

 

Organizator: Parczewski Dom Kultury

Cele konkursu: Promowanie zdrowego stylu życia. Upowszechnianie informacji dotyczących zagrożeń wynikających z używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych ( e- papierosów)

Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci, młodzieży.

Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci, młodzieży.

Zasady konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej  z gminy Parczew.

Prace plastyczne oceniane będą w kategoriach:

klasy III – V

klasy VI – VIII

Uczestnicy konkursu wykonują prace samodzielnie, w uzasadnionych przypadkach z niewielką pomocą opiekuna.

Format pracy plastycznej: A4

Technika pracy:   Technika dowolna – płaska (malarstwo, grafika, rysunek bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, bibuły, kaszy itp.).

Termin konkursu: prace należy składać do dnia 15 maja 2020 r.  do skrzynki pocztowej umieszczonej na budynku PDK ul. Bema 5, w zamkniętej kopercie, teczce, z dopiskiem  „Konkurs”

Prace powinny być opisane: Imię, nazwisko , wiek- klasa, numer telefonu opiekuna.

 Prace oceni Jury powołane przez organizatora.

Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.

Prace prezentowane będą na  wirtualnej wystawie pokonkursowej  na stronach  Organizatora

Uwagi organizatorów:

Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).

Uczestnik konkursu składa jedną pracę.

Osoby dostarczające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. U. UE L Nr 119, s. 1).

Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.

Parczewski Dom Kultury 21-200 Parczew ul. Bema 5 tel: 833 551 245

top