Jarmark Jagielloński 2019

Jarmark Jagielloński

Parczew 16 lipca 2019r.

 1.

Jarmark Jagielloński w Parczewie, zwany dalej „Jarmarkiem” jest imprezą wystawienniczo-handlową. Organizatorem jest Parczewski Dom Kultury. Do udziału w Jarmarku zapraszamy: artystów plastyków, malarzy, rzeźbiarzy, rękodzielników, przedstawicieli ginących zawodów zajmujących się: kowalstwem, bednarstwem, tkactwem, wycinanką, koronkarstwem, rzemiosłem artystycznym, garncarstwem, wikliniarstwem, pszczelarstwem oraz producentów naturalnej tradycyjnej oraz  ekologicznej żywności.  

  • 2.

Jarmark jest organizowany w dniu 16 lipca  2019r.  w godzinach 10.00 -17.00 na Skwerze przy rzece Konotopie ul. Bema , 21-200 Parczew

Rejestracja wystawców odbywać się będzie  w  godz. 08.00 - 09.30  na terenie imprezy w biurze Organizatora. Wszystkie stanowiska przeznaczone dla zaproszonych wystawców będą ponumerowane. Prosimy o zajmowanie stanowisk zgodnie z nadanymi numerami. Osoby nie zaproszone przez Organizatora oraz nie posiadające nadanego numeru stanowiska będą usuwane  z terenu imprezy.

  • 3.

Osoba, bądź firma chcąca wystawiać swoje produkty zobowiązana jest do przesłania wypełnionej Karty Zgłoszenia Wystawcy. Karta zgłoszenia  dostępna na stronie Internetowej www.pdkparczew.pl  Kartę należy wypełnić czytelnie /drukowanymi literami /  i przesłać najpóźniej do dnia  5 lipca  2019 roku na adres: Parczewski Dom Kultury, ul. Bema 5, 21- 200 Parczew tel. 83 355-12-45,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

Organizator ma prawo wyboru Wystawcy, odmowy wyboru Wystawcy, lub części jego zgłoszenia (np. co do asortymentu) bez podawania uzasadnienia stanowiska. Organizator niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia  poinformuje drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału w Jarmarku Jagiellońskim. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia naboru zgłoszeń.

 

  • 4.
  • Wystawcy zabrania się prezentowania i handlowania:

 

- alkoholami, wyrobami tytoniowymi oraz innymi używkami,

- lekami i artykułami parafarmaceutycznymi,

- materiałami palnymi oraz wybuchowymi,  częściami i artykułami samochodowymi,

- współczesnymi artykułami audio-fonograficznymi i innymi.

- roślinami i kwiatami doniczkowymi i ciętymi.

-zabawkami i przedmiotami wykonanymi z plastiku i gumy, artykułami dekoracyjnymi    oraz ubraniami i artykułami tekstylnymi pochodzącymi z masowej produkcji.

2.Organizator ma prawo do wyłączenia ze sprzedaży stoiska/towaru, który według Organizatora jest niezgodny z koncepcją Jarmarku Jagiellońskiego.

 

3. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, koncesje, wprowadzania do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży i degustacji leżą  w gestii Wystawcy.

 Za przygotowanie, charakter oraz wszelkie następstwa prowadzonej działalności w ramach Jarmarku Jagiellońskiego 2019r. odpowiada indywidualnie i wyłącznie Wystawca.

  • 5.

Wystawca  jest zobligowany do przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej za stoisko w godzinach trwania jarmarku. ( tj. od chwili rejestracji i rozstawienia stoiska do końca imprezy) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty wystawionych na stoiskach eksponatów.

  • 6.

Nie dopuszcza się parkowania pojazdów Wystawców przy stanowiskach handlowych, za wyjątkiem czasu przeznaczonego na wyładunek i załadunek towaru.

  • 7.

1.Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz poleceń porządkowych obsługi Jarmarku.

2. Potwierdzeniem przyjęcia zobowiązania jest złożenie podpisu na karcie zgłoszenia wystawcy.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922 , z późniejszymi zmianami) Organizator zastrzega sobie, że:

1) Złożenie podpisu na karcie zgłoszenia wystawcy  jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2) dane osobowe dotyczące organizacji Jarmarku będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby imprezy (informacje odnośnie kwalifikacji zgłoszenia, nadanie numeru stoiska, umieszczenie danych osobowych, w tym wizerunku, na stronach www i w lokalnej prasie)

3) odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Jarmarku Jagiellońskim.

  • 8.

Organizator zapewnia Wystawcom miejsce do wystawienia stoisk, eksponatów, dostęp do prądu / za indywidualnym uzgodnieniem  telefonicznym / Uczestnik korzystający z energii elektrycznej zapewnianej przez Organizatora, zobowiązany jest do pokrycia kosztów korzystania z niej zgodnie ze stawką ryczałtową w wysokości 50,00 zł netto za 1 dzień. Opłata musi zostać wniesiona do Organizatora w dniu przyłączenia stoiska do energii elektrycznej. Opłata dotyczy stanowisk handlowych, za uzgodnieniem z Organizatorem wyłączone z opłaty są stoiska wystawiennicze organizujące pokazy rzemiosła / 

 nie zapewnia stolików, krzeseł, namiotów itp.

 

» Fotoreportaż

Parczewski Dom Kultury 21-200 Parczew ul. Bema 5 tel: 833 551 245

top